Available courses

Szkolenie z zakresu e-learningu dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego

Nauka programowania w języku Python. Od podstaw do zaawansowanych struktur

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

Prowadzenie kursów warsztatowych dla nauczycieli w projekcie „Kompetentni na starcie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nauka programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek

Czy matematyka może być ciekawa? Przekonaj się sam!

Często ewaluacja kojarzona jest z dużym nakładem pracy, angażowaniem się w skomplikowane badanie, które jest uciążliwe dla wszystkich i nie przynosi szkole, nauczycielom i uczniom żadnej korzyści. Szkoły obecnie nie stać na takie podejście, dlatego Centrum Ewaluacji przygotowało nowoczesne narzędzie, dzięki któremu proces budowania narzędzi badawczych,  zbierania danych oraz ich analizy i prezentowania został uproszczony do niezbędnego minimum. Dzięki temu w szkole można przeprowadzać tzw. szybkie ewaluacje, czyli badania, które dają natychmiastowe wyniki i pozwalają na wyciąganie konstruktywnych wniosków.

Projektowanie i tworzenie innowacji pedagogicznych w szkole

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci Internet

Warsztaty kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, e-learningu i Internetu w procesie edukacyjnym

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 2. Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 5. Użytkowanie baz danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zmiana w edukacji

"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


Kursy dotyczy oceny różnych typów ran przewlekłych.

1. Typy ran przewlekłych.

2. Etiologia

3. Cechy ran przewlekłych.

Drogi Studencie

Kurs dotyczy treści oraz efektów kształcenia z zakresu pielęgniarstwa internistycznego:

 1. choroba wrzodowa żołądka
 2. choroba wrzodowa dwunastnicy
 3. pielęgnowanie pacjentów z chorobami układu pokarmowego 

Kurs dotyczy podstawowych informacji z zakresu socjologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby. 

Kurs dotyczy współczesnych metod rozpoznawania i leczenia wstrząsu o różnej etiologii.


Spis zagadnień

1. Definicja

2. Patofizjologia

3. Kryteria rozpoznania

4. Rodzaje

5. Strategie terapeutyczne


Kurs dotyczy problemów związanych z prawidłowa emisja głosu:

1. oddychanie,

2. appoggio,

3. synchronizacja toru oddechowo-fonacyjnego.,

4.podstawy anatomii i fizjologii organu głosowego,

5. podstawy prawidłowej wymowy (dykcja, akcentowanie, intonacja).

Kurs dot. podstaw pracy z platformą Moodle

Spis zagadnień:

 1. Moodle wstęp
 2. Konta użytkowników
 3. Kursy on-line

Kurs dotyczy:

 1. Definicji jakości
 2. Metod i narzędzi zarządzania jakością
 3. Zarządzania jakością w ochronie zdrowia, w tym:
 • ISO
 • Akredytacja

Kurs dla studentw 3 roku WL - WYKLADY

Jest to kurs zaliczający zajęcia z E-learningu

Informacja dla studentów widoczna jako opis kursu.

Zaliczenie kursu jest potrzebne do zaliczenia egzaminu z biochemii.

Omówienie leków na sraczkę i padaczkę

Kurs dla studentów IV roku WL

Kurs znajomości zasad ortograficznych

zaliczenie kursu umozliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu leczenia ran w OIT

Zaliczenie tego kursu jest niezbędne do rozpoczęcia zajęć praktycznych w laboratorium.

Techniczna obsługa aparatury jest niezbędne do zaliczenia przedmiotu

Poznanie i zrozumienie w obszarze chemii i fizyki środowiska.

Wydarzenia z pierwszego miesiąca rozwoju w układzie tygodniowym. 

Kontynuacja kursu Wprowadzenie do psychologii

Podstawy pielęgniarstwa to przedmiot "kierunkowy" wprowadzający Studentów w obszar wiedzy bezpośrednio związanej z wybranym kierunkiem studiów oraz stanowiący podwaliny do wiedzy specjalistycznej oraz przedmiotów realizowanych w kolejnych semestrach nauki.

Kurs dotyczy zagadnień z zakresu efektywnej edukacji prozdrowotnej oraz terapeutycznej. Kształci kompetencje poprawnego przygotowania się do podejmowania funkcji edukacyjnej wobec podopiecznych.