Dostępne kursy

Python dla dzieci

Zagadnienia związane z kodowaniem i programowaniem na lekcjach matematyki w formie różnorodnych ćwiczeń z wykorzystaniem metod aktywnych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi ICT TIK w pracy z uczniem i podnoszenie umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenie: „Kompetencje cyfrowe piskich nauczycieli”  w ramach projektu „„Piski Cyfrowy Uczeń - PCU”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzenie do programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Szkolenie realizowane w Gnieźnie w grudniu 2017  

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

Prowadzenie kursów warsztatowych dla nauczycieli w projekcie „Kompetentni na starcie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nauka programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek

Czy matematyka może być ciekawa? Przekonaj się sam!

Często ewaluacja kojarzona jest z dużym nakładem pracy, angażowaniem się w skomplikowane badanie, które jest uciążliwe dla wszystkich i nie przynosi szkole, nauczycielom i uczniom żadnej korzyści. Szkoły obecnie nie stać na takie podejście, dlatego Centrum Ewaluacji przygotowało nowoczesne narzędzie, dzięki któremu proces budowania narzędzi badawczych,  zbierania danych oraz ich analizy i prezentowania został uproszczony do niezbędnego minimum. Dzięki temu w szkole można przeprowadzać tzw. szybkie ewaluacje, czyli badania, które dają natychmiastowe wyniki i pozwalają na wyciąganie konstruktywnych wniosków.

Projektowanie i tworzenie innowacji pedagogicznych w szkole

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci Internet

Warsztaty kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, e-learningu i Internetu w procesie edukacyjnym

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 2. Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 5. Użytkowanie baz danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zmiana w edukacji